luat-quoc-phong-nam-2018-luat-so-22-2018-qh14

Luật thi hành án hình sự

Luật phòng chống tác hại của rượu bia

Luật kinh doanh bảo hiểm luật sở hữu trí tuệ

Luật giáo dục

Luật đầu tư công

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

LUẬT QUỐC PHÒNG

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giáo viên

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giáo viên

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường phổ thông