• Course

  Nguyễn Danh Chiến

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Chuyên môn: Tiếng anh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

  Trình độ chính trị: Trung cấp

  Điện thoại cơ quan: 04.33 990 457

  Email: chiennd@cbqqo.edu.vn


 • Course

  Nguyễn Thị Huệ

  Chức vụ: Phó hiệu trưởng

  Chuyên môn: Giáo dục công dân

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

  Trình độ chính trị: Trung cấp

  Điện thoại cơ quan: 024.33 990 457

  Email: huent.gdcd@cbqqo.edu.vn


 • Course

  Nguyễn Văn Đằng

  Chức vụ: Phó hiệu trưởng

  Chuyên môn: Toán học

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

  Trình độ chính trị: Trung cấp

  Điện thoại cơ quan:

  Email: dangnv.toan@cbqqo.edu.vn


 • Course

  Quản trị dự phòng

  Chức vụ: Quản trị viên

  Chuyên môn: Tiếng anh

  Trình độ chuyên môn:

  Trình độ QLGD:

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan:

  Email: c3caobaquat2@cbqqo.edu.vn