KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2020

KẾ HOẠCH Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020