• Course

  Nguyễn Quang Ngọc

  Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

  Chuyên môn: Hóa học

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan: 0973473471

  Email: ngocnq.hoa@cbqqo.edu.vn