• Course

  Phùng Văn Minh

  Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

  Chuyên môn: Hóa học

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Trình độ QLGD:

  Trình độ chính trị: Sơ cấp

  Điện thoại cơ quan:

  Email: minhpv.hoa@cbqqo.edu.vn