NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Luật Dân quân tự vệ 2019 - Luật số: 43/2009/QH12