Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công ban hành kèm theo Quyết định số 149 ngày 25/10/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-THPTCBQ ngày 20/8/2018

Quyết định đổi tên Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát thành Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát-Quốc Oai ngày 23/01/2009

Quyết định đổi tên Trường PTTH Hoài Đức C thành Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai ngày 01/9/1994

Quyết định thành lập Trường PTTH Hoài Đức C ngày 21/5/1990