Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công ban hành kèm theo Quyết định số 149 ngày 25/10/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-THPTCBQ ngày 20/8/2018

Quyết định đổi tên Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát thành Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát-Quốc Oai ngày 23/01/2009

Quyết định đổi tên Trường PTTH Hoài Đức C thành Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, huyện Quốc Oai ngày 01/9/1994

Quyết định thành lập Trường PTTH Hoài Đức C ngày 21/5/1990