• Course

  Tống Thị Hà

  Chức vụ:

  Chuyên môn: Địa lý

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan: 0169 605 8845

  Email: hatt.dia@cbqqo.edu.vn


 • Course

  Ngô Thị Nhàn

  Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

  Chuyên môn: Tin học

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  Trình độ QLGD:

  Trình độ chính trị:

  Điện thoại cơ quan:

  Email: nhannt.tin@cbqqo.edu.vn