DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI QUY BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG THPT

LỊCH TRẢ BẰNG THPT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BẢN SAO BẰNG TN THPT

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Dùng cho học sinh chuyển trường trong thành phố)

THỦ TỤC XIN ĐI HỌC LẠI ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT

ĐƠN XIN HỌC LẠI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận quá trình học tập tại trường

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP CHUYÊN ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II

Quyết định số 266/QĐ-SGDĐT Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội