Luật số 10/2022/QH15: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Dân quân tự vệ

Luật tố cáo

Luật tiếp công dân

Luật khiếu nại

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật cảnh sát cơ động

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật thi đua, khen thưởng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định số 135/020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2020: Quy định về tuổi nghỉ hưu

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 11 năm 2021: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập