Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật thông qua trường học.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Luật Thanh Tra, Luật số: 11/2022/QH15

Luật số 10/2022/QH15: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Dân quân tự vệ

Luật tố cáo

Luật tiếp công dân

Luật khiếu nại

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật cảnh sát cơ động

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật thi đua, khen thưởng