Luật cảnh sát cơ động

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật thi đua, khen thưởng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định số 135/020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2020: Quy định về tuổi nghỉ hưu

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 11 năm 2021: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông báo số 515/TB-VP Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống đại dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Thành phố với sở Chỉ huy các cấ

Thông báo số 484-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Luật số 72/2020/QH14: Luật Bảo vệ môi trường

Luật số 82/2015/QH13: Luật tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo

Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2021: Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới