ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP CHUYÊN ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận quá trình học tập tại trường

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Dùng cho học sinh chuyển trường trong thành phố)

ĐƠN XIN HỌC LẠI

THỦ TỤC XIN ĐI HỌC LẠI ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT

LỊCH TRẢ BẰNG THPT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BẢN SAO BẰNG TN THPT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG THPT

QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TN

NỘI QUY BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo Chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2020.