Tổ chức Công đoàn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

         Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là học tập, nghiên cứu, phát huy, phát triển, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung tuyên truyền cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề không mới mẻ nhưng mang tính thời sự, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, kiên quyết, kiên trì của cả hệ thống chính trị và sử dụng tổng hợp các lực lượng, trong đó có vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp.

         Trong các năm gần đây tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; sự bùng nổ của mạng xã hội, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi… trước bối cảnh hội nhập, sự bùng nổ của công nghệ thông tin nước ta có nhiều thời cơ, vận hội mới tuy nhiên những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng vẫn còn tồn tại, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều vấn đề, yếu tố tiêu cực phát sinh; các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách kích động chia rẽ nội bộ và khối đoàn kết dân tộc hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành động, niềm tin của nhân dân đối với Đảng; ảnh hưởng tới hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp; phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do đó hơn lúc nào hết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, xử lý các vi phạm, xử lý các tin giả, tin sai sự thật triệt để là yêu cầu cấp bách và đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang trong gia đoạn hội nhập quốc tế sâu, rộng trên mọi mặt - Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong đó tổ chức Công đoàn có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

         Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và ngày càng chứng tỏ đây là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh, năng lực vừa đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động, vừa đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi một số tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động chưa hiệu quả, cán bộ công đoàn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm … Nhưng thực tiễn đã chứng minh tổ chức Công đoàn ngoài việc đã bảo vệ tốt quyền lợi, chăm lo tốt cho người lao động, phản ánh được tiếng nói chung của người lao động, tham mưu đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền thì tổ chức Công đoàn còn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, các chương trình Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ đó nâng cao nhận thức của công đoàn viên trước các quan điểm sai, trái thù địch của các thế lực phản động, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của thế giới số, công nghệ số… các thế lực thù địch đã lợi dụng sự bùng nổ của internet, mạng xã hội để cấu kết, xuyên tạc, nói xấu đưa tin giả để cổ xúy, xúi giục, kích động, gây tâm lí nghi ngờ, bất mãn, bức xúc của các công đoàn viên từ đó gây mất đoàn kết, chia rẽ bè phái, quy mô lớn hơn có thể tiến tới bạo loạn, lật đổ chính quyền...

           Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn các cấp trong đó có tổ chức Công đoàn trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

         Thứ nhất mỗi thành viên trong tổ chức Công đoàn cơ sở (trong BCHCĐ) phải chủ động tìm hiểu và nắm rõ các văn bản chỉ đạo, nội dung các Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng về công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này như Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hay Nghị quyết Đại hội XII của Đảng “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái ” và thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị” hay Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Đảng đã nhấn mạnh “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác  các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          Thứ hai cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các công đoàn viên- người lao động về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để mỗi công đoàn viên- người lao động có nhận thức đúng đắn, phân biệt được đúng -sai, tin thật- tin giả từ đó có hành động thiết thực có ích cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Trong công tác tuyên truyền cần đa dạng đổi mới về hình thức nội dung, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng các tôn chỉ, mục đích hành động và gắn liền với các phong trào thi đua  như “Dạy tốt”; “Xây dựng văn hóa công sở”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”; thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào Toàn dân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid -19...Phương châm tuyên truyền “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ những câu chuyện hay, việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đồng thời chú ý kết hợp giữa “xây và chống” trong đó xây là chính, đồng thời triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, ủng hộ từ thiện, nhân đạo của các cấp phát động.

        Thứ ba tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh bằng việc tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị CCVC,  Hội nghị công đoàn, Đại hội công đoàn, tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cũng như các nội dung công khai, dân chủ trong các hoạt động, từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công đoàn viên, củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia vào công tác quy hoạch, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, công tác giám sát đảng viên hay việc vận động công đoàn viên thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như ý nghĩa lớn lao của các hoạt động từ thiện nhân đạo từ đó tham gia đầy đủ, nhiệt tình các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em, Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, Vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, ủng hộ đồng bào miền Trung, phòng chống dịch Covid-19, Chương trình Máy tính cho em, thăm phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng hay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền qua đó góp phần thể chế hóa, cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ từ đó mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn ngày càng sâu sắc mật thiết hơn.

          Thứ tư cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của công đoàn viên cùng dư luận xã hội để có biện pháp giải quyết hay phối hợp giải quyết kịp thời, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc, hiểu sai sự việc. Phân tích cho công đoàn viên thấy rõ viêc cần phải có thái độ chính kiến rõ ràng trong các sự việc, đồng tình ủng hộ hay lên án, phê bình..,để làm được như vậy mỗi cán bộ công đoàn cần tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện và cần trang bị cho bản thân hệ thống kiến thức đầy đủ để có thể giải quyết tận gốc các vấn đề một cách hiệu quả và bản thân có thể “miễn dịch” với các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu …Bên cạnh đó việc phát động các phong trào thi đua cần sơ kết biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu vì việc khen thưởng kịp thời có tác dụng động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần của các tập thể cá nhân trong cuộc sống và trong công việc.

         Trước diễn biến phức tạp của tình hình xã hội thế giới hiện nay việc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trên mặt trận tư tưởng của Đảng, nếu mất cảnh giác, đấu tranh thiếu kiên quyết, triệt để thì các mầm mống, biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức nhất là trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức viên chức có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu, do đó cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị trong đó có tổ chức Công đoàn các cấp và mỗi đảng viên cần phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.Với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các tổ chức và cá nhân mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai sẽ kiên quyết, chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một tổ chức cơ sở Đảng, một tổ chức chính trị gương mẫu đi đầu, luôn chú ý đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ từ đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.


Thầy giáo Nguyễn Danh Chiến chia sẻ chủ đề học tập và thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Thực hiện:  cô giáo Tống Thị Hà
Duyệt: Nguyễn Thị Huệ

 

Bình luận :