Thời khóa biểu số 06 - Thực hiện từ ngày 11 tháng 04 năm 2022

Khối 10 - Buổi sáng:

 

Khối 10 - Buổi chiều:

Khối 11 -  Buổi sáng:

Khối 11 - Buổi chiều:

Khối 12 - Buổi sáng:

Khối 12 - Buổi chiều:

Bình luận :