Thời khóa biểu số 05 - Thực hiện từ ngày 06 tháng 12 năm 2021

Khối 10 - Buổi sáng:

Khối 10 - buổi chiều:

Khối 11 -  Buổi sáng:

Khối 11 - Buổi chiều:

Khối 12 - Buổi sáng:

Khối 12 - Buổi chiều:

Bình luận :