Thời khóa biểu số 05-HK2 (thực hiện từ 28.03.2022)

Khối 10 - Buổi sáng:

Khối 10 - Buổi chiều:

Khối 11 -  Buổi sáng:

Khối 11 - Buổi chiều:

Khối 12 - Buổi sáng:

Khối 12 - Buổi chiều:

 

Bình luận :