Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

          Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã xác định mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên mỗi nhà trường trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để trở thành là một lực lượng then chốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Trên cơ sở mục tiêu đó, Nghị quyết đã đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch mà trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mặt trận khó khăn, phức tạp này.

        Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai trong thực hiện Nghị quyêt số 35, thời gian qua, từ cấp ủy, chi bộ đến chính quyền nhà trường đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong tất cả các lĩnh vực, các hoạt động của chi bộ và nhà trường trong các năm học vừa qua. Để góp phần thực hiện việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong tình hình mới thì mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và trong suốt các năm qua cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai đã và đang thực hiện tốt một sô giải pháp sau

     Thứ nhất: Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ,triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường. Ngay từ đầu năm học mỗi năm là việc tổ chức các buổi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách , pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hay  tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng, thi tìm hiểu Vị trí việc làm; Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các cuộc thi đều đã thu hút sự tham gia đông đủ của cán bộ, đảng viên, giáo viên tham gia. ... hay cử các cán bộ, đảng viên xuất sắc, ưu tú tham gia học lớp trung cấp LLHC, các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, tập huấn giáo viên cốt cán... Việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn hay tổ chức các cuộc thi đều giúp mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường hiểu sâu thêm, hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, biết đấu tranh, phản bác chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời giúp mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhìn nhận lại, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được phân công cũng như vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng, phát triển Đảng và sự nghiệp giáo dục.

x
Cô giáo Tống Thị Hà tuyên truyền về Biển - Đảo Việt Nam dưới cờ


GV, NV nhà trường tham gia Hội thi “ Tìm hiểu 90 năm Lịch sử Đảng”

    
CBGV trong buổi Ngoại khóa chủ đề “ Em yêu Biển, Đảo Việt Nam”


CBGV trong buổi Ngoại khóa chủ đề “ Biến -Đảo quê hương”


Học sinh ttham gia buổi Ngoại khóa chủ đề “ Em yêu Biển, Đảo Việt Nam”


Buổi tuyên truyền, phổ biến GDPL về Bảo vệ môi trường cho CBGV, NV và học sinh nhà trường


Hình ảnh chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và giao lưu ca khúc cách mạng

    Thứ hai: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, giáo viên, trên cơ sở kết quả có biểu dương khen thưởng, nhân rộng, phát triển những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến, đồng thời nhắc nhở, điều chỉnh, uốn nắn những cá nhân, tổ chức, đoàn thể thực hiện chưa tốt nhiệm vụ; lấy kết quả  kiểm tra giám sát làm minh chứng để đánh giá viên chức hàng tháng.


Đại hội chi bộ nhà trường


Hình ảnh tổ chức thành công ĐH Công đoàn trường

     Thứ ba: Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương của mình bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể gắn với công việc được phụ trách và trong cuộc sống hàng ngày như tiên phong trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, ủng hộ, từ thiện mà nhà trường, công đoàn phát động; gương mẫu trong việc thực hiện nề nếp kỷ cương của đơn vị; không vi phạm các quy định, quy chế của ngành; không lãng phí xa hoa, không gây mất đoàn kết nội bộ; trung thực, tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững lập trường, không giao động, cổ xúy cho những hành động, lời nói xấu, luận điệu sai trái, xuyên tạc ... Đặc biệt khi cán bộ, đảng viên, giáo viên tham gia mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok... khi thấy có các các phát ngôn, bình luận thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu tôn trọng, thiếu nghiêm túc về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, Nhà nước, chế độ hay những cá nhân có biểu hiện lệch lạc, nhìn nhận thiếu khách quan, xuyên tạc về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...thì mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên tuyệt đối không bình luận, chia sẻ, like, hưởng ứng các phát ngôn bình luận tiêu cực, trái chiều, những vấn đề nhạy cảm, nếu là người quen, đồng nghiệp, học sinh cần chủ động phân tích, chia sẻ, giải thích hay cung cấp những luận cứ khoa học để đả thông tư tưởng cho họ, ngăn chặn kịp thời không để phát tán thêm, tránh sự lan tỏa tiêu cực và khi thấy cần thiết phải báo cáo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị được biết. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường mỗi tháng, quý có bài viết về những việc làm tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến được kiểm duyệt và đăng trên Website nhà trường.


Cô giáo Tống Thị Hà, cô giáo Nguyễn Thị Thắm nhận giấy khen của Huyện ủy.


Thầy giáo Nguyễn Tiến Hoàng, cô Nguyễn Thị Hằng  nhận giấy khen Hội thi CNTT


Cô giáo Tống Thị Hà nhận Giấy khen của Sở Giáo dục Hà Nội

      Thứ tư: Coi trọng việc nâng cao chất lượng chuyên môn, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy của mình thông qua việc tự học hỏi, luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng mỗi bài giảng, lồng ghép có hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào bài giảng ở một các môn học phù hợp nhất là môn Lịch sử, GDCD; GDKTPL, Địa lí... hay ở các chủ đề thảo luận trên lớp sao cho phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh việc phân tích, giảng giải, lấy ví dụ để học sinh hiểu đúng, nắm rõ kiến thức bài học, giáo viên cần phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị bền vững về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp học sịnh có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, niềm tin vào chế độ XHCN, từ đó có cơ sở khoa học chống lại các tư tưởng lạc hậu, xuyên tạc, sai trái, phản động; tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận để học sinh được nêu lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân mình, qua đó nắm bắt, định hướng kịp thời lập trường, tư tưởng cho học sinh.

     Giáo viên cần lồng ghép quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nội dung của bài giảng , môn học phù hợp. Đây là một phương thức quan trọng để đánh giá nhận thức của học sinh, qua đó hướng dẫn học sinh nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch, phân tích để học sinh hiểu rõ bản chất của vấn đề, có nhận thức đúng đắn để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở nhận thức của học sinh về chủ nghĩa  Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tích đạt được sẽ là một căn cứ để GVCN, GVBM, phối hợp giới thiệu quần chúng ưu tú là học sinh cho tổ chức, chi bộ xem xét cử đi học lớp cảm tình đảng, kết nạp vào đảng.Hình ảnh các tiết dạy GVDV, Hội giảng nhằm nâng cao chuyên môn

         Trong các năm học vừa qua mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn ý thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng những việc làm, hành động thiết thực, luôn là những tấm gương cho học sinh noi theo đúng như lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, nhà trường luôn quán triệt lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài việc quan tâm, đầu tư, chăm lo giáo dục cho  các thế hệ học sinh sau này trở thành những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” đủ sức kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp cánh mạng vinh quang mà các thế hệ ông cha đi trước để lại. thì mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai luôn là những lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

          Trong quá trình phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng gặp không ít những khó khăn, kết quả đạt được chưa nhiều. Khi gặp các khó khăn vướng mắc tập thể cấp ủy, chi bộ các tổ chức đoàn thể đã kịp thời có các giải pháp đúng đắn, hiệu quả. Kết quả đạt được tuy không lớn nhưng nó luôn là niềm tự hào và là nguồn động viên, là động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao hơn vì mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai luôn ý thức và nhận thức được chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, giáo viên, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý thông tin tốt, tâm huyết yêu nghề, có bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì sẽ không còn thiếu  tự tin, đắn đo, e ngại  mà luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch trong  gian đoạn hiện nay và mai sau từ đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 Thực hiện : Tống Thị Hà

Bình luận :