Kỉ niệm 104 năm thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở ra một thời đại mới- thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.


 Nguồn: Báo Lâm Đồng

Cuộc cách mạng “ Mười ngày làm rung chuyển thế giới” đó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Sự ra đời của nước Nga Xô viết – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người đã chứng tỏ chủ nghĩa xã hội từ lí luận trở thành hiện thực.

             Cách mạng tháng Mười đã đập tan chủ nghĩa tư bản ở khâu yếu nhất của nó, làm cho chủ nghia tư bản không còn là một hệ thống duy nhất bao trùm thế giới, mở ra thời kỳ vùng dậy không gì ngăn cản được của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập, tự do, làm lay chuyển hậu phương rộng lớn của chủ nghĩa đế quốc khắp thế giới.

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary, Tiệp Khắc, Albania, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại.

Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Mười, Hồ Chí Minh viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Lịch sử đã chứng minh cách mạng tháng Mười Nga mãi mãi không chỉ là biểu tượng của khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, mà những bài học từ cuộc cách mạng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, trong đó quan trọng nhất là bài học về công tác xây dựng Đảng. Mặc dù, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng “hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, bôi nhọ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường; nhưng với tất cả những gì nhân dân ta đã giành được sẽ vẫn mãi là điểm tựa hết sức vững chắc. Trong đó, “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2020/12/25/ctvbandoc/bo-sung-phat-trien-hoan-thien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-dieu-kien-moi.jpg?dpi=150&quality=100&w=680

 Nguồn: Báo điện tử- Đảng cộng sản Việt Nam

Hơn một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày tháng Mười lịch sử đó. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Lý tưởng và tinh thần của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là ngọn cờ dẫn đường cho cuộc đấu tranh cho nhân dân lao động toàn thế giới trong thế kỷ XXI. Trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thắm

Duyệt bài: NTH

 

Tài liệu tham khảo

  1. Đỗ Thanh Bình chủ biên, Lịch sử thế giới hiện đại, tập 1, NXB ĐHSP 2008
  2. https://soctrang.dcs.vn/
  3. https://www.tapchicongsan.org.vn
  4. http://tapchiqptd.vn/
  5. https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/ky-niem-103-nam-cach-mang-thang-muoi-nga
  6. https://vov.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-lan-thu-4-ban-chap-hanh-trung-uong-895483.vov

Bình luận :