Chi bộ trường THPT Cao Bá Quát nghiêm túc triển khai, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ trường THPT Cao Bá Quát đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội chi bộ khóa X , nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị

Chi bộ trường THPT Cao Bá Quát đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội chi bộ khóa X , nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội” và Kế hoạch 183-KH/HU ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Huyện uỷ Quốc Oai về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai cụ thể:

Chi bộ trường THPT Cao Bá Quát xác định rõ Đại hội chi bộ tiến tới  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025  là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong chi  bộ, nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Chi bộ đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn  Đại hội chi bộ vào đầu tháng 6.

Xác định công tác tổ chức Đại hội chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban chi ủy đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương ; kế hoạch của Thành ủy và kế hoạch của Huyện ủy. Theo đó, chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ sát với tình hình thực tiễn, qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác chuẩn Đại hội, Ban chi ủy  đã coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của chi bộ phải căn cứ nghị quyết Đại hội chi bộ để kiểm điểm gắn công tác đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, thành phố, huyện ủy. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm (có so sánh kết quả đạt được với mục tiêu Nghị quyết đề ra), chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Đến nay, chi bộ  thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội chi bộ . Chi bộ cũng đã được tổ công tác của huyện ủy kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các khâu chuẩn bị sớm hoàn tất công tác chuẩn bị.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ  xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần 2.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân viên nhận thức sâu sắc hơn về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và những thành tựu đạt được của chi bộ đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội; tổ chức triển khai"Học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là chi ủy chi bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trọng sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố XVII và Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp.

Công tác tuyên truyền Đại hội với phương châm  tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ về mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong cơ quan, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để xây dựng nhà trường ngày cảng phát triển. Nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân viên trước, trong và sau Đại hội chi bộ; tổ chức các hoạt động theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện .

Công tác khánh tiết cần chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, theo đúng quy định của Thành phố và huyện ủy  đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo yêu cầu đảm bảo an toàn cho Đại hội.

  Với những kết quả nổi bật đạt được, cùng với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chắc chắn Đại hội chi bộ trường THPT Cao Bá Quát lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp./.

Người tuyên truyền: Nguyễn Thị Huệ

Bình luận :