Video bài học dành cho học sinh lớp 10

Video bài học dành cho học sinh lớp 10

Tiếng Anh 10:

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Ôn lại các thì của động từ

Địa lý 10:

Cách nhận diện và vẽ một số biểu đồ

Tin học 10:

Bài 17 - Một số chức năng khác

Thể dục 10:

Kỹ thuật đá cầu cơ bản và nâng cao

Bình luận :