TKB-03-HK2 (2018-2019) thực hiện từ 11.02.2019

 

Buổi sáng

Khối 12 - sáng

 

Khối 11 - sáng

 

Khối 10 – sáng

 

Buổi chiều

Khối 12 – chiều

 

Khối 11 – chiều

 

Khối 10 – chiều

Bình luận :