Giới thiệu, tuyên truyền Luật Giáo dục năm 2019

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật này được giới thiệu trong buổi họp tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng 4/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai xin giới thiệu để toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh, Cha Mẹ học sinh nắm được

Luật Giáo dục năm 2019

Bình luận :